Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Tờ trình về việc Thông qua các báo cáo, phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 & chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021

Tờ trình về việc Thông qua các báo cáo, phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 & chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt.