Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Danh sách cổ đông Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt tại thời điểm 30/4/2019

Hội đồng quản trị công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt.

Thư mời tham dự và giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Tờ trình về việc thông qua Điều lệ công ty sửa đổi năm 2017 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt.

Tờ trình về việc Thông qua các báo cáo, phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 & chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt.

Trang 1 / 2