ng đươc câp phép cho tên miên này Định mức - Định mức