DỰ ÁN CỦA CÔNG TY RCIC

Các dự án tiêu biểu mà RCIC tham gia với nhiều vai trò khác nhau

THIẾT KẾ, KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : CẦU ĐƯỜNG SẮT

DỰ ÁN

Khôi phục cầu Long Biên (GĐ1) – Gia cố đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020

Địa điểm thực hiện

Quận Hoàn Kiến -  Thành phố Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án khu vực 2

Tên gói thầu

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

Giá hợp đồng

2.231.856.000đ

Tư cách tham dự thầu

Thành Viên Liên danh

Thời gian thực hiện hợp đồng

6/2/2015 – 8/5/2017

Thời gian thực tế đã thực hiện

6/2/2015 – 8/5/2017

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán

DỰ ÁN

Sửa chữa định kỳ cầu Bản Thí Km133+625 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng

Địa điểm thực hiện

Huyện Chi Lăng – Tỉnh Lạng Sơn

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án khu vực 1

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Giá hợp đồng

177.453.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

23/7/2018 – 25/12/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

23/7/2018 – 25/12/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, khảo sát thủy văn, khảo sát thông tin tín hiệu, thiết kế cơ sở cầu bản thí, thiết kế TTTH

DỰ ÁN

Sửa chữa định kỳ cầu Vụ Km89+962; Cầu Đại Đức Km190+738; Cầu Đức Nhuận Km204+432 tuyến đường sắt Hà Nội - HCM

Địa điểm thực hiện

Nam Định, Thanh Hóa,

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án khu vực 1

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

512.844.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

13/9/2018 – 31/12/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

13/9/2018 – 31/12/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, khảo sát thủy văn, khảo sát thông tin tín hiệu, thiết kế , thiết kế TTTH

DỰ ÁN

Sửa chữa định kỳ cầu Lục Nam Km124+134

Địa điểm thực hiện

Lục Giang – Bắc Giang

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án khu vực 1

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

304.896.000đ                            

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

17/9/2018-25/12/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

17/9/2018-25/12/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, thiết kế

DỰ ÁN

Sửa chữa định kỳ cầu Kíp Km242+735

Địa điểm thực hiện

Huyện Bảo Yên – Lào Cai

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

163.245.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

3/6/2015 - 14/7/2015

Thời gian thực tế đã thực hiện

3/6/2015 - 14/7/2015

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, thiết kế

THIẾT KẾ, KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG NGANG ĐƯỜNG SẮT

 

DỰ ÁN

Nâng cấp, cải tạo 6 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn, bao gồm : Đường ngang Km29+992; Đường ngang Km41+150; Đường ngang Km46+769; Đường ngang Km64+576; Đường ngang Km73+563; Đường ngang Km74+091 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng

Địa điểm thực hiện

Hưng Yên; Hải Dương

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

400.139.467đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

16/4/2018 - 31/7/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

16/4/2018 - 31/7/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát TTTH, thiết kế

 

 

DỰ ÁN

Nâng cấp, cải tạo 6 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn, bao gồm : Đường ngang Km64+300 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng; Đường ngang Km68+078; Đường ngang Km81+208 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng; Đường ngang Km63+850; Đường ngang Km126+400; Đường ngang Km127+070 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai

Địa điểm thực hiện

Bắc Giang; Vĩnh Phúc; Phú Thọ; Hải Dương

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

479.183.150đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

16/4/2018 - 31/7/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

16/4/2018 - 31/7/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát TTTH, thiết kế

 

DỰ ÁN

Nâng cấp, cải tạo 5 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn, bao gồm : Đường ngang Km19+800; Đường ngang Km39+650; Đường ngang Km40+194 tuyến đường sắt HN– HCM; Đường ngang Km16+250; Đường ngang Km126+400 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai; Đường ngang Km127+233 tuyến đường sắt Bắc Hồng –Văn Điển

Địa điểm thực hiện

Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

420.509.567đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

16/4/2018 - 31/7/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

16/4/2018 - 31/7/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát TTTH, thiết kế

DỰ ÁN

Sửa chữa lớn đường ngang Km796+450 tuyến đường sắt HN– HCM

Địa điểm thực hiện

Đà Nẵng

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý CSHT đường sắt

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

450.000.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

24/5/2013 - 7/11/2014

Thời gian thực tế đã thực hiện

24/5/2013 - 7/11/2014

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát TTTH, thiết kế

THIẾT KẾ, KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG SẮT

DỰ ÁN

Thay tà vẹt bê tông K1,K2,TVS bằng BTDƯL, kéo dài đường ga, đặt thêm đường số 3 đối với các ga chỉ có đoạn Vinh – Nha Trang tuyến đường sắt thống nhất (GĐ1)

Địa điểm thực hiện

Đoạn Vinh – Nha Trang

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý đường sắt khu vực 2

Tên gói thầu

Gói thầu số 21 : Khảo sát thiết kế kỹ thuật và lập dự toáncho các gói thầu xây lắp số 04.05.07.10.12

Giá hợp đồng

8.354.577.000 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

18/5/2009 đến 25/12/2015

Thời gian thực tế đã thực hiện

18/5/2009 đến 25/12/2015

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Thiết kế phần đường sắt, phần TTTH; Lập dự toán công trình.

DỰ ÁN

Dự án tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Địa điểm thực hiện

Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Cục 6 đường sắt Trung Quốc

Tên gói thầu

Lập dự toán, thiết kế đấu nối, hoàn thiện thủ tục thiết kế dự án :

Giá hợp đồng

7.012.000.000 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu phụ

Thời gian thực hiện hợp đồng

7/2011 đến hết dự án

Thời gian thực tế đã thực hiện

7/ 2011 đến hết dự án

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Lập dự toán công trình : Kết cấu phần dưới nhà ga, khu gian, cầu, nền đường tuyến  ra, vào khu Depot; Kiến trúc khu Depot, khu trung tâm; Công trình bên ngoài khu Depot, xử lý nền đất yếu khu Depot

Thiết kế đấu nối : Cấp nước; Thoát nước, thoát nước mưa; Phòng cháy chữa cháy; Điện; Dải tần số

Thu thập và xác nhận các : Tài liệu quy hoạch đường bộ dọc tuyến; Tài liệu quy hoạch công trình ngầm thị chính; Tài liệu quy hoạch phần đất quan trọng dọc tuyến, xung quanh nhà ga; Thủy văn, dòng sông; Phòng cháy chữa cháy; Điện; Thoát nước

THIẾT KẾ, KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : HẠ TẦNG KỸ THUẬT

DỰ ÁN

Sửa chữa định kỳ cống Km58+519, tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng

Địa điểm thực hiện

Lạng Giang – Bắc Giang

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án khu vực 1

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

144.148.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

17/9/2018 – 25/12/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

17/9/2018 – 25/12/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát  địa chất, Khảo sát thủy văn, Khảo sát TTTH, thiết kế cống

DỰ ÁN

Sửa chữa định kỳ cống Km230+925, tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai

Địa điểm thực hiện

Văn Yên – Yên Bái

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án khu vực 1

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

142.644.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

28/6/2017 – 29/12/2017

Thời gian thực tế đã thực hiện

28/6/2017 – 29/12/2017

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát  địa chất, Khảo sát thủy văn, Khảo sát TTTH, thiết kế cống

DỰ ÁN

Sửa chữa cống Km168+865, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM

Địa điểm thực hiện

Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án khu vực 1

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

144.361.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

31/8/2017 – 30/12/2017

Thời gian thực tế đã thực hiện

31/8/2017 – 30/12/2017

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát  địa chất, Khảo sát thủy văn, Khảo sát TTTH, thiết kế cống

DỰ ÁN

Khôi phục công trình sau lụt bão bước 2 năm 2016; Khôi phục, nâng cấp cống thoát nước Km542+210, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM

Địa điểm thực hiện

Hoằng Hóa – Thanh Hóa

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý dự án khu vực 1

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

69.799.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

18/4/2017 – 30/12/2017

Thời gian thực tế đã thực hiện

18/4/2017 – 30/12/2017

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát  địa chất, thiết kế cống

DỰ ÁN

Sửa chữa đột xuất cống Km84+710 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng

Địa điểm thực hiện

Hữu Lũng – Lạng Sơn

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Tên gói thầu

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Giá hợp đồng

184.595.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

08/6/2016 – 5/12/2016

Thời gian thực tế đã thực hiện

08/6/2016 – 5/12/2016

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, Khảo sát  địa chất, Khảo sát thủy văn, Khảo sát TTTH, thiết kế cống

THIẾT KẾ, KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG BỘ

DỰ ÁN

Sửa chữa mặt đường, chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông và công trình trên tuyến đoạn Km5 – Km9 QL.2B, tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Vĩnh Phúc

Tên chủ đầu tư

Sở giao thông Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Khảo sát, thiết kế BVTC công trình: Sửa chữa mặt đường, chỉnh trang hệ thống an toàn giao thông và công trình trên tuyến Km5 – Km9, tỉnh Vĩnh Phúc

Giá hợp đồng

485.831.000 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Độc lập

Thời gian thực hiện hợp đồng

5/5/2018  đến 25/5/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

5/5/2018 đến 08/6/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, thủy văn, mỏ vật liệu, vị trí đổ thải; Thiết kế nền, thảm mặt đường, cống ngang, hệ thống thoát nước dọc, thiết kế hệ thống biển báo, ATGT, lập TMĐT

DỰ ÁN

Bổ sung, thay thế biển báo và hệ thống ATGT đoạn Km4+883-Km9+800; sơn tim đường đoạn Km10-Km49+700 Quốc lộ 2C tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Vĩnh Phúc

Tên chủ đầu tư

Sở giao thông Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Khảo sát, lập BCKTKT Công trình :  Bổ sung, thay thế biển báo và hệ thống ATGT đoạn Km4+883-Km9+800; sơn tim đường đoạn Km10-Km49+700 Quốc lộ 2C tỉnh Vĩnh Phúc

Giá hợp đồng

101.019.000 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Độc lập

Thời gian thực hiện hợp đồng

29/3/2018  đến 19/4/2018

Thời gian thực tế đã thực hiện

29/3/2018  đến 19/4/2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Điều tra các biển báo, sơn vạch kẻ đường, hàng rào tôn lượn sóng, điều tra hệ thống AT giao thông các nút giao, thiết kế hệ thống biển báo, ATGT, lập TMĐT

THIẾT KẾ, KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH : CẦU ĐƯỜNG BỘ

DỰ ÁN

Xây dựng mới 3 cầu theo lệnh Khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu

Địa điểm thực hiện

Hải Phòng; Bắc Ninh và Bắc Giang

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Tên gói thầu

Khảo sát, thiết kế - lập dự toán công trình: Xây dựng mớ hai cầu đường bộ Tam Bạc và Thị Cầu; Sửa chữa, gia cố, cải tạo hai cầu Chung (Tam Bạc, Thị cầu)

Giá hợp đồng

7.557.000.000 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Thành Viên Liên danh

Thời gian thực hiện hợp đồng

18/10/2011 đến vừa thiết kế vừa thi công

Thời gian thực tế đã thực hiện

18/10/2011 đến 1/7/2016  (Do công trình vừa thiết kế vừa thi công, thời gian chờ thẩm đinh, phê duyệt)

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, mỏ vật liệu, vị trí đổ thải, Khảo sát địa chất lập dự án, thiết kế BVTC – dự toán công trình 2 cầu tam bạc, thi cầu

DỰ ÁN

Cầu vượt đường sắt Km784+425; đường gom, rào cách ly và đường ngang từ Km575+500 – Km804+500 tuyến đường sắt Hà nội – TP Hồ Chí Minh

Địa điểm thực hiện

Đà Nẵng

Tên chủ đầu tư

Ban quản lý đường sắt khu vực 2

Tên gói thầu

Khảo sát, thiết kế BVTC - lập dự toán công trình

Giá hợp đồng

8.043.000.000 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

25/9/2012 đến 30/11/2015

Thời gian thực tế đã thực hiện

25/9/2012 đến 30/11/2015 (Do công trình vừa thiết kế vừa thi công, thời gian chờ thẩm đinh, phê duyệt)

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Khảo sát địa hình, mỏ vật liệu, vị trí đổ thải, Khảo sát địa chất lập dự án, thiết kế BVTC – dự toán

CÁC CÔNG TRÌNH TƯ VẤN GIÁM SÁT

DỰ ÁN

Dự án nâng cao an toàn các cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm thực hiện

Tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh

Tên chủ đầu tư

Bộ Giao thông vận tải

Tên gói thầu

Tư vấn giám sát thi công và mua sắm thiết bị (CS2)

Giá hợp đồng

10.971.114.000 VNĐ (tính đến hiện tại)

Tư cách tham dự thầu

Liên danh thầu phụ

Thời gian thực hiện hợp đồng

01/2010 – 31/12/2017

Thời gian thực tế đã thực hiện

01/2010 – 31/12/2017

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Tư vấn giám sát việc nâng cấp, cải tạo các cầu yếu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

DỰ ÁN

Dự án: Metro TPHCM,  tuyến số 1, gói thầu số 2

Địa điểm thực hiện

Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chủ đầu tư

Tập đoàn Sumitomo

Tên gói thầu

Dịch vụ Tư vấn giám sát dự án: Metro TPHCM,  tuyến số 1, gói thầu số 2

Giá hợp đồng

22.293.675.179 VNĐ (tính đến 12/2018)

Tư cách tham dự thầu

Dự thầu độc lập

Thời gian thực hiện hợp đồng

12/12/2013 đến khi nghiệm thu cuối cùng của dự án

Thời gian thực tế đã thực hiện

Từ ngày 12/12/2013 đến nay

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Giám sát thi công xây dựng các hầm, cầu cạn và nhà ga trên tuyến

DỰ ÁN

Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bên Súc theo hình thức hợp đồng BOT

Địa điểm thực hiện

Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chủ đầu tư

Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Lợi

Tên gói thầu

Tư vấn giám sát thi công xây dựng Cầu đường sắt

Giá hợp đồng

8.064.902.000 (tính đến 12/2018)

Tư cách tham dự thầu

Dự thầu độc lập

Thời gian thực hiện hợp đồng

6/2016 đến khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng

Thời gian thực tế đã thực hiện

Từ ngày 6/2016 đến nay (đang triển khai)

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Giám sát thi công xây dựng cầu đường sắt

DỰ ÁN

Cung cấp vật tư thiết bị, chạy thử đường sắt, bãi xếp dỡ hàng trong nhà máy

Địa điểm thực hiện

Lào Cai

Tên chủ đầu tư

Công ty cổ phần DAP số 2 VINACHEM

Tên gói thầu

Tư vấn giám sát thi công xây dựng đường sắt, bãi

Giá hợp đồng

544.000.000đ (tính đến 1/2016)

Tư cách tham dự thầu

Dự thầu độc lập

Thời gian thực hiện hợp đồng

7/6/2014 – 1/1/2016

Thời gian thực tế đã thực hiện

7/6/2014 – 1/1/2016

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Giám sát thi công xây dựng đường sắt, bãi

CÁC CÔNG TRÌNH TƯ VẤN THẨM TRA

DỰ ÁN

Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bên Súc theo hình thức hợp đồng BOT

Địa điểm thực hiện

Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chủ đầu tư

Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Lợi

Tên gói thầu

Tư vấn thẩm tra bước lập dự án đầu tư

Giá hợp đồng

114.115.000đ

Tư cách tham dự thầu

Dự thầu độc lập

Thời gian thực hiện hợp đồng

29/1/2015

Thời gian thực tế đã thực hiện

Từ ngày 6/2016 đến nay

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Giám sát thi công xây dựng cầu đường sắt

DỰ ÁN

Khôi phục cầu Long Biên (GĐ1) – Gia cố đmả bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020

Địa điểm thực hiện

Quận Hoàn Kiến -  Thành phố Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Tên gói thầu

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Giá hợp đồng

43.100.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

28/10/2015

Thời gian thực tế đã thực hiện

28/10/2015

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Thẩm tra thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư

DỰ ÁN

Dự án đường sắt đô thị tuyến số 6 (từ trung tâm TP Hà Nội đi sân bay quốc tế nội bài) đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) – Giai đoạn lập đề xuất dự án

Địa điểm thực hiện

Thành phố Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

Tên gói thầu

Thẩm tra hồ sơ nhiệm vụ - dự toán chi phí khảo sát và lập đề xuất dự án

Giá hợp đồng

64.500.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

13/04/2015 – 18/4/2015

Thời gian thực tế đã thực hiện

13/04/2015 – 18/4/2015

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Báo cáo hồ sơ nhiệm vụ - dự toán chi phí khảo sát và lập đề xuất dự án

DỰ ÁN

Sửa chữa, gia cố chống xói lở đoạn đường sắt phía Nam cầu Yên Xuân Km331+111 tuyến đường sắt Hà Nội-HCM

Địa điểm thực hiện

Thanh Hóa

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Tên gói thầu

Thẩm tra dự án đầu tư

Giá hợp đồng

65.553.000đ

Tư cách tham dự thầu

Nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

30/6/2014 -21/7/2014

Thời gian thực tế đã thực hiện

30/6/2014 -21/7/2014

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Thẩm tra dự án đầu tư

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THAM GIA

DỰ ÁN

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ TP Hà Nội theo hình thức BOT (GĐ2)

Địa điểm thực hiện

Tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ TP Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ

Tên gói thầu

Gói thầu TV.03 tư vấn thẩm tra TKBVTC hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT theo mô hình xã hội hóa.

Giá hợp đồng

29.944.000 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

12/2016

Thời gian thực tế đã thực hiện

12/2016

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Thẩm tra TKBVTC

DỰ ÁN

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ TP Hà Nội theo hình thức BOT (GĐ2)

Địa điểm thực hiện

Tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ TP Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ

Tên gói thầu

Gói thầu TV.05 tư vấn giám sát hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT theo mô hình xã hội hóa.

Giá hợp đồng

241.919.000 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

12/2016 - 2019

Thời gian thực tế đã thực hiện

12/2016 - 2019

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Tư vấn giám sát

DỰ ÁN

Cung cấp vật tư, thiết bị 

Địa điểm thực hiện

Hà Nội

Tên chủ đầu tư

Cung cấp vật tư, thiết bị 

Tên gói thầu

Gói thầu TV.05 tư vấn giám sát hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT theo mô hình xã hội hóa.

Giá hợp đồng

280.778.686 VNĐ

Tư cách tham dự thầu

Thầu chính

Thời gian thực hiện hợp đồng

2019

Thời gian thực tế đã thực hiện

2019

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu thực hiện theo hợp đồng

Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện, điện thoại, mạng

DỰ ÁN

Đường Lý Thường Kiệt nối dài

Địa điểm Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Đồng Tháp
Gói thầu Lập nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Năm thực hiện 2017

DỰ ÁN

Hệ thống giao thông kết nôi hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Địa điểm Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Đồng Tháp
Gói thầu Lập nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát (bước TKBVTC)
Năm thực hiện 2017

DỰ ÁN

Đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Việt Hòa,thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Địa điểm Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh Đồng Tháp
Gói thầu Lập nhiệm vụ và dư toán chi phi khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
Năm thực hiện 2017

 

 

CƠ CẤU CÔNG TY RCIC

Cơ cấu tổ chức theo quy định

Xem thêm...

TÀI SẢN CÔNG TY RCIC

Trang thiết bị của RCIC

Xem thêm...

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved