Cầu Bản Thí Km 133+625 - Tuyến đường sắt Hà nội - Đồng Đăng

Thay thế 2 nhịp dầm thép (T66) bằng 02 nhịp dầm bê tông cốt thép, Cầu đường sắt cấp III, tuyến đường sắt khổ lồng 1435mm và 1000mm. Chiều dài cầu 71,68m, 03 nhịp 16,5m

Thay thế 2 nhịp dầm thép (T66) bằng 02 nhịp dầm bê tông cốt thép, sửa chữa mố trụ, tứ nón. Cầu đường sắt cấp III, tuyến đường sắt khổ lồng 1435mm và 1000mm.
Chiều dài cầu 71,68m, 03 nhịp 16,5m.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved