ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng (RCIC) được tổ chức vào hồi 8h ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Đại hội đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020;

3. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH hoạt động của HĐQT năm 2020;

4. Báo cáo công tác hoạt động của Ban KS năm 2019 và KH hoạt động của Ban KS năm 2020;

Nhìn chung năm 2019 là một năm rất khó khăn do việc triển khai và bố trí vốn chậm so với kế hoạch đề ra, áp lực tìm kiếm việc làm và hiệu quả sản xuất lên Công ty rất lớn. Bên cạnh đó sự hình thành nhiều tư vấn nhỏ lẻ cạnh tranh thiếu lành mạnh lại càng khó khăn hơn bao giờ hết.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved