ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng (RCIC) được tổ chức vào hồi 8h ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Đại hội đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019;

3. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH hoạt động của HĐQT năm 2019;

4. Báo cáo công tác hoạt động của Ban KS năm 2018 và KH hoạt động của Ban KS năm 2019;

Nhìn chung năm 2018 là một năm khó khăn do hạn chế nguồn vốn, chủ yếu là nguồn vốn sửa chữa định kỳ, duy tu bảo dưỡng các công trình đường sứt, đường bộ.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved