MỘT SỐ HÌNH ẢNH CAO TỐC DIỄN CHÂU - BÃI VỌT

Đây là dự án BOT cao tốc Diễn châu - Bãi vọt, RCIC thực hiện thiết kế bản vẽ thi công 04 cầu và một số đoạn đường trên tuyến.

TRÊN CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG TUYỀN CAO TỐC DIỄN CHÂU - BÃI VỌT!​​​​​​

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved