THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1/ Giấy uỷ quyền

2/ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved