ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC

THẨM TRA DỰ ÁN TIỀN KHẢ THI ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC (NĂM 2010)

THẨM TRA DỰ ÁN TIỀN KHẢ THI ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC (NĂM 2010)

Liên danh tư vấn Nhật Bản - Việt Nam (TONICHI –RCIC) đã có báo cáo chi tiết nội dung thậm tra dự án. Dự án được thực hiện giai đoạn 2008-2010. TVTT nhất trí với các nội dung và số liệu được trình bày trong BCĐT. Nhìn chung, các căn cứ thực hiện là đầy đủ, thể hiện được sự bám sát nội dung cũng như chỉ đạo của Chủ đầu tư. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đúng với quy định của luật XD, NĐ 16/2005/NĐ-CP và NĐ 12/2009/NĐ-CP, cũng như sự phối hợp với các nghiên cứu khác trước đó. ĐSCT ở Việt Nam được phân vào “loại định hướng phát triển” tương tự như ĐSCT ở Indonesia, vì cả Hà Nội và Tp TP.Hồ CHÍ MINH đều là khu vực dân số đô thị. TVTT cho rằng điều quan trọng là phải xây dựng các kế hoạch phát triển khu vực có hiệu quả để sao cho quy hoạch phát triển ĐSCT được có đủ điều kiện thực hiện.Đối với loại hình phát triển của ĐSCT, ĐSCT ở Việt Nam nên được coi như là “kiểu định hướng phát triển”, trong đó ĐSCT được triển khai vì tác động phát triển của nó tới các khu vực mà nó đi qua.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved