Hoạt động Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên

TÌM KIẾM

Hoạt động sản xuất của RCIC

Hoạt động văn hóa thể thao của RCIC

Nghỉ mát năm 2020

Nghỉ mát năm 2020

RCIC đã có hoạt động công đồng nhằm tạo sự thấu hiểu, đoàn kết trong nội bộ người lao động trong Công ty.

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved